Vedtekter

Foreningen til Dyrenes Beskyttelse ble stiftet i 1884 og er underlagt de regler som til enhver til gjelder for offentlig stiftelse. Stiftelsen har regnskapsansvar overfor Fylkesmannen (Kongen). Regnskap skal være oversendt Fylkesmannen innen 1.april hvert år. Stiftelsen må søke Fylkesmannen om omdanning i alle forhold som krever vedtektsendring.

1. NAVN
Stiftelsens navn er Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn. Stiftelsen kan være medlem i andre organisasjoner dersom dette ikke strider mot stiftelsens vedtekter (f.eks Dyrebeskyttelsen Norge som også er tilsluttet WSPA-World Society for the Protection of Animals).

2. FORMÅL
Stiftelsen anerkjenner dyr som enkeltindivider med rett til å leve sitt liv i samsvar med sine naturlige instinkter og behov.

Stiftelsen skal:

  • Arbeide for dyrevern
  • spre kunnskap om dyrevern
  • drive forebyggende arbeide
  • påvirke holdninger som har med dyrs behov, velferd og rettigheter å gjøre
  • utnytte dyrevernloven og strafferammene i den til dyrenes beste
  • arbeide for et lovverk med økte strafferammer og som i sterkere grad anerkjenner dyrs rettigheter
  • fungere som pressgruppe

3. STYRET
Styret velges på årsmøtet og består av

  • leder
  • 4-6 styremedlemmer
  • minst 2 varamedlemmer

Blant styre- og varamedlemmene velges en nestleder, en sekretær og kasserer. Samtlige styremedlemmer skal drive utøvende dyrevernsarbeid. Lederen eller styret delegerer oppgavene i styret, eventuelt blant øvrige medlemmer.
Funksjonstiden skal være 1 år for leder og varamedlemmer, 2 år for to styremedlemmer og 1 år for øvrige styremedlemmer. For at styret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av styrets medlemmer være tilstede, derav leder eller nestleder. Ved stemmelikhet skal leder eller nestleder benytte sin dobbeltstemme.

Dersom et medlem skulle slutte i løpet av valgperioden, rykker første varamedlem inn som fast medlem i styret. Styret kan ikke supplere seg selv.

Styremøter skal avholdes en gang pr. måned, eller når styret finner det nødvendig.

4. ÅRSMØTET
Årsmøtet skal avholdes hvert år i siste halvdel av mars måned. Saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende innen 15. februar. Innkalling til årsmøtet skal skje med 3 ukers varsel. Endelig saksliste med beskrivelse av de saker som skal behandles blir lagt ut på nettsiden www.dyrebeskyttelsen-trondheim.no senest ei uke før årsmøte. Stemme avgis kun med personlig fremmøte. Årets kontingent må være betalt, for at et medlem skal være stemmeberettiget. Årsmelding og regnskap legges frem til godkjenning. Årsmøtet skal velge styre og valgkomite. Valgkomiteen skal bestå av minst 2 personer. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det.

5. VEDTEKTER
Vedtektsendringer avgøres på årsmøtet med 2/3 flertall.

6. MEDLEMSSKAP OG KONTIGENT
Inneværende års kontigent må være betalt innen årsmøtet. Neste års kontigent skal følge den til enhver tids gjeldende kontigent vedtatt i Dyrebeskyttelsen Norge. For nye medlemmer som tilsluttes foreningen etter 1. august betales halv kontigent. Medlemsskapet gjelder da for resten av inneværende år.

Lokalforeningens medlemmer skal til enhver tid ha rett til innsyn i avdelingens regnskaper.

Eksklusjon av et medlem kan skje dersom vedkommende har handlet i strid med foreningen vedtekter. Eksklusjon avgjøres av styret og kan påklages til årsmøtet, som har den endelige avgjørelse.

7. GAVER
Gaver eller testamentariske kapital som tilfaller foreningen skal anvendes etter givers ønske. Dersom det ikke foreligger noen nærmere bestemmelser for anvendelse, fatter styret vedtak om slik anvendelse. Dersom det tilfaller foreningen midler hvor kun rentene kan anvendes, skal midlene anbringes ihht. Lov om offentlige stiftelser.

8. GRUNNKAPITAL
Stiftelsens grunnkapital er på kr. 200.000,- og er urørlig. Av grunnkapitalens årlige avkastning skal 10% tilføres grunnkapitalen. Grunnkapitalen skal ytterligere økes med 50% av innkomne testamentariske gaver under forutsetning av at det ikke strider mot testators vilje.

9. OPPLØSNING
Vedtak om oppløsning kan skje ved både ordinært og ekstraorinært årsmøte med 2/3 flertall. Årsmøtet fastsetter disponering av foreningens midler.